Projekty, partneři a podporovatelé

"Program v rámci projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025"

Dotační program pod názvem "Program v rámci projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025" je zřízen za účelem podpory dětí a žáků ze sociálně slabých rodin, které navštěvují naši mateřskou školu. Dítě může čerpat školní stravování po celý školní rok za předpokladu, že zákonný zástupce pobírá Dávky v hmotné nouzi, Dávky pěstounské péče.

O poskytnutí podpory je potřebné zažádat k datu zapojení dítěte do podpory a následně každý měsíc (do 10. dne) doložit aktuální Potvrzení ÚP o pobírání opakující se dávky v hmotné nouzi.

V případě, že spadáte do této skupiny, kontaktujte prosím ředitelku MŠ: 725 729 566, případně vedoucí stravování 778 762 456Projekt SPOLU A HRAVĚ je spolufinancován Evropskou unií

Operační program Jan Amos Komenský

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005231

1. 9. 2023 - 31. 12. 2025

Cíl projektu:
Projekt je zaměřen personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.


DIGITALIZUJEME ŠKOLU, REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Byly pořízeny didaktické pomůcky pro rozvoj digitálních kompetencí dětí.

ROZVOJ DIGITÁLNÍ PREGRAMOTNOSTI PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

V návaznosti na poskytnutí finančních prostředků v rámci Národního plánu obnovy na rok 2022 se v mateřské škole více zaměřujeme také na rozvoj digitální pregramotnosti dětí v předškolním věku.

V rámci předškolního vzdělávání jsou budovány základy klíčových kompetencí. Přiměřeně věku lze vytvářet také základy a předpoklady pozdějšího rozvoje digitální gramotnosti. Jedná se především o položení elementárních základů vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, což pomůže předškolním dětem zvládnout jejich budoucí roli žáka.

Digitální pregramotnost rozvíjíme u předškolních dětí ve dvou rovinách:

1. digitální technologie mohou být cílem vzdělávání,

2. digitální technologie mohou být prostředkem ke vzdělávání.

Obě tyto roviny se při činnostech u předškolních dětí prolínají. Děti předškolního věku se mohou s digitálními technologiemi postupně seznamovat, zjišťovat, k čemu slouží, jaký mají účel, komu pomáhají a k čemu. Dětem je možné poskytnout základní informace a pomoci jim reflektovat jejich praktické zkušenosti. Praktickou zkušeností může být použití pomůcek a přístrojů běžně spojených se životem v dnešní společnosti. Vše s důrazem na bezpečnost při používání digitálních technologií.

Obdržené finanční prostředky jsme použily na pořízení digitálních učebních pomůcek určených pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí s cílem zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání dětí a rozvíjet u dětí kompetence k učení, řešení problémů a činností.

V rámci digitální kompetence se děti mohou učit:

 • rozeznávat různé symboly, ikony, rozumět jejich významu, porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla.
 • pracovat s programy/audio/video materiály určenými pro rozvoj jazyka a řeči (např. zvukové pexeso, pojmenování obrázku, opakování slov, nácvik správné výslovnosti atd.)
 • pracovat s programy/audio/video materiály určenými pro rozvoj myšlení a představivosti (např. vyhledávání na základě barvy, velikosti, tvaru, zvuku, určení větší – menší, řazení obrázků podle časové osy apod.)
 • využívat zařízení ke komunikaci s jinou osobou (přitom klást důraz na etiketu, zdvořilost, poznávání nevhodného chování a odmítání se na něm podílet)
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí (fotografie, koláže fotografií, nahrávání hlasového komentáře)
 • pracovat se vzdělávacími aplikacemi, v nichž se dotváří či mění nějaký obsah (např. malování, skládačky), práce s mapou
 • chápat a tvořit jednoduché algoritmy, které jsou základem budoucí schopnosti programovat (lze využít programovatelné hračky)
 • chovat se bezpečně v různých prostředích, včetně digitálního prostředí (např. jak se chovat při setkání s neznámými lidmi, odmítat nevhodné chování i komunikaci, která je dětem nepříjemná, získávat základy bezpečné práce s digitální technikou – nevhodnost dlouhého dívání se do obrazovek, špatného držení těla, vzdálenost očí od obrazovky, spaní s telefonem apod.)
 • chovat se šetrně k životnímu prostředí, získávat povědomí o ekologických aspektech využívání digitálních technologií, poučení o třídění odpadu, sběrných místech apod.
 • řešit problémy, umět požádat o radu
 • rozpoznat základní části digitálního zařízení a vědět, že uvnitř jsou programy. Děti také vědí, že jednotlivé třídy spojuje telefonní síť. Vědí, že škola komunikuje s rodiči prostřednictvím emailu, telefonu, že MŠ má webovou stránku apod.

Digitální technologie používáme v mateřské škole v průběhu dne, prolínají se všemi vzdělávacími oblastmi. Děti již v útlé věku projevují zvídavost a výrazný spontánní zájem, což lze při rozvíjení digitální pregramotnosti využít.


Nadace Terezy Maxové dětem

Za podpory Nadace Terezy Maxové pomáháme potřebným dětem v tíživé finanční situaci. www.terezamaxovadetem.czŠkola hrou II (spolufinancováno EU) 2021-2023

V rámci účasti v tomto projektu čerpá škola prostředky z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tyto finanční prostředky mateřská škola používá na zkvalitnění činnosti, zajištění školního asistenta a projektový den pro děti.


Mensa České republiky

informace zde


Malá technická univerzita (spolufinancováno EU) 2022 (leden - únor)

Škola se zapojila do projektu Karlovarského kraje Malá technická univerzita, jejímž cílem je vzbudit v dětech zájem o techniku.

Realizace probíhá v rámci projektu Karlovarského kraje Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 (IKAP 2)

Se Sokolem do života (Česká obec sokolská)2021-2022, 2022/2023

Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.


Škola hrou (spolufinancováno EU) 2019-2021

V rámci tohoto projektu byla naše školka vybavena tablety, notebooky a spoustou didaktických pomůcek. Pedagogové se vzdělávali v oblasti ICT dovedností a v dovednostech podporujících předčtenářské, předmatematické a polytechnické vzdělávání dětí.


Zdravá školní jídelna


Obědy do škol (spolufinancováno EU) 2020, 2021, 2022, 2023

Stravování ve školách a školkách zdarma je určeno zákonným zástupcům dětí, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních. Zákonný zástupce podepíše na ÚP ČR Potvrzení o zapojení do Operačního programu potravinové a materiální pomoci.


Děti na startu (spolufinancováno EU)