Projekty, partneři a podporovatelé


2024

Město Sokolov se v loňském roce podílelo na zpracování žádosti o dotaci na realizaci projektu pro jednu ze svých škol s názvem "Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650: Venkovní učení - Stromová stezka a Cesta kolem světa". Žádost byla úspěšná a projekt bude podpořen z Programu rozvoje venkova - Operace 19.2.1: Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Sokolovsko o.p.s. na období 2014 -2020. 

Hlavním záměrem projektu je rozšíření vybavení zahrady mateřské školy o interaktivní a názorné vzdělávací prvky v podobě venkovních naučných tabulí. Snahou je vytvořit zázemí pro aktivní pobyt dětí na školní zahradě prostřednictvím dvou nových naučných stezek. "Stromová stezka" bude seznamovat děti se stromy rostoucími právě na školní zahradě. Jednotlivé tabule budou dětem zprostředkovávat informace o tvarech stromů, jejich plodech, listech, typických znacích a proměnách v průběhu ročních období. Kromě názorné části budou tabule obsahovat také část interaktivní, kde budou moci děti kreslit a shromažďovat nebo vystavovat různé přírodniny jako jsou například listy kaštany, šišky, jehličí, které bude možné aktuálně na zahradě pozorovat. "Cesta kolem světa" vychází ze zaměření Školního vzdělávacího programu mateřské školy "Mám pět smyslů, už to vím, svět hned lépe pochopím" a bude seznamovat děti se světem, jeho světadíly a zeměmi, jejich obyvateli, vlajkami a typickou faunou a florou.

Cílem projektu je vytvořit na zahradě prostor pro venkovní učení, kde bude možné tvořivě pracovat s dětmi v průběhu celého školního roku, aktivně děti zapojit do prožitkového a situačního učení s využitím všech smyslů. Realizací projektu dojde ke smysluplnému využití několika zákoutí a míst na zahradě mateřské školy, která doposud nebyla využívána. Přínosem projektu bude prohloubení vztahu dětí k přírodě a podpora rozvoje myšlení předškolních dětí formou seznamování se symboly. Nové naučné stezky tak podpoří snahu školy vést děti k aktivnímu spoluvytváření a pochopení světa kolem nás.

Předpokládané náklady celé akce činí 591.690,- Kč včetně DPH a z 80 % budou hrazeny z dotace.

Plakát

Popis projektu

Informace po dokončení zde.


"Program v rámci projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025"

Dotační program pod názvem "Program v rámci projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025" je zřízen za účelem podpory dětí a žáků ze sociálně slabých rodin, které navštěvují naši mateřskou školu. Dítě může čerpat školní stravování po celý školní rok za předpokladu, že zákonný zástupce pobírá Dávky v hmotné nouzi, Dávky pěstounské péče.

O poskytnutí podpory je potřebné zažádat k datu zapojení dítěte do podpory a následně každý měsíc (do 10. dne) doložit aktuální Potvrzení ÚP o pobírání opakující se dávky v hmotné nouzi.

V případě, že spadáte do této skupiny, kontaktujte prosím ředitelku MŠ: 725 729 566, případně vedoucí stravování 778 762 456Projekt SPOLU A HRAVĚ je spolufinancován Evropskou unií

Operační program Jan Amos Komenský

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005231

1. 9. 2023 - 31. 12. 2025

Cíl projektu:
Projekt je zaměřen personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.


DIGITALIZUJEME ŠKOLU, REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Obdržené finanční prostředky jsme použily na pořízení digitálních učebních pomůcek určených pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí s cílem zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání dětí a rozvíjet u dětí kompetence k učení, řešení problémů a činností.

ROZVOJ DIGITÁLNÍ PREGRAMOTNOSTI PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

V návaznosti na poskytnutí finančních prostředků v rámci Národního plánu obnovy na rok 2022 se v mateřské škole více zaměřujeme také na rozvoj digitální pregramotnosti dětí v předškolním věku.

V rámci předškolního vzdělávání jsou budovány základy klíčových kompetencí. Přiměřeně věku lze vytvářet také základy a předpoklady pozdějšího rozvoje digitální gramotnosti. Jedná se především o položení elementárních základů vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, což pomůže předškolním dětem zvládnout jejich budoucí roli žáka.

Digitální pregramotnost rozvíjíme u předškolních dětí ve dvou rovinách:

1. digitální technologie mohou být cílem vzdělávání,

2. digitální technologie mohou být prostředkem ke vzdělávání.

Obě tyto roviny se při činnostech u předškolních dětí prolínají. Děti předškolního věku se mohou s digitálními technologiemi postupně seznamovat, zjišťovat, k čemu slouží, jaký mají účel, komu pomáhají a k čemu. Dětem je možné poskytnout základní informace a pomoci jim reflektovat jejich praktické zkušenosti. Praktickou zkušeností může být použití pomůcek a přístrojů běžně spojených se životem v dnešní společnosti. Vše s důrazem na bezpečnost při používání digitálních technologií.

Obdržené finanční prostředky jsme použily na pořízení digitálních učebních pomůcek určených pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí s cílem zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání dětí a rozvíjet u dětí kompetence k učení, řešení problémů a činností.

V rámci digitální kompetence se děti mohou učit:

 • rozeznávat různé symboly, ikony, rozumět jejich významu, porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla.
 • pracovat s programy/audio/video materiály určenými pro rozvoj jazyka a řeči (např. zvukové pexeso, pojmenování obrázku, opakování slov, nácvik správné výslovnosti atd.)
 • pracovat s programy/audio/video materiály určenými pro rozvoj myšlení a představivosti (např. vyhledávání na základě barvy, velikosti, tvaru, zvuku, určení větší – menší, řazení obrázků podle časové osy apod.)
 • využívat zařízení ke komunikaci s jinou osobou (přitom klást důraz na etiketu, zdvořilost, poznávání nevhodného chování a odmítání se na něm podílet)
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí (fotografie, koláže fotografií, nahrávání hlasového komentáře)
 • pracovat se vzdělávacími aplikacemi, v nichž se dotváří či mění nějaký obsah (např. malování, skládačky), práce s mapou
 • chápat a tvořit jednoduché algoritmy, které jsou základem budoucí schopnosti programovat (lze využít programovatelné hračky)
 • chovat se bezpečně v různých prostředích, včetně digitálního prostředí (např. jak se chovat při setkání s neznámými lidmi, odmítat nevhodné chování i komunikaci, která je dětem nepříjemná, získávat základy bezpečné práce s digitální technikou – nevhodnost dlouhého dívání se do obrazovek, špatného držení těla, vzdálenost očí od obrazovky, spaní s telefonem apod.)
 • chovat se šetrně k životnímu prostředí, získávat povědomí o ekologických aspektech využívání digitálních technologií, poučení o třídění odpadu, sběrných místech apod.
 • řešit problémy, umět požádat o radu
 • rozpoznat základní části digitálního zařízení a vědět, že uvnitř jsou programy. Děti také vědí, že jednotlivé třídy spojuje telefonní síť. Vědí, že škola komunikuje s rodiči prostřednictvím emailu, telefonu, že MŠ má webovou stránku apod.

Digitální technologie používáme v mateřské škole v průběhu dne, prolínají se všemi vzdělávacími oblastmi. Děti již v útlé věku projevují zvídavost a výrazný spontánní zájem, což lze při rozvíjení digitální pregramotnosti využít.


Nadace Terezy Maxové dětem

Za podpory Nadace Terezy Maxové pomáháme potřebným dětem v tíživé finanční situaci. www.terezamaxovadetem.czŠkola hrou II (spolufinancováno EU) 2021-2023

V rámci účasti v tomto projektu čerpá škola prostředky z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tyto finanční prostředky mateřská škola používá na zkvalitnění činnosti, zajištění školního asistenta a projektový den pro děti.


Mensa Česko

informace zde


Malá technická univerzita (spolufinancováno EU) 2022 (leden - únor)

Škola se zapojila do projektu Karlovarského kraje Malá technická univerzita, jejímž cílem je vzbudit v dětech zájem o techniku.

Realizace probíhá v rámci projektu Karlovarského kraje Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 (IKAP 2)

Se Sokolem do života (Česká obec sokolská)2021-2022, 2022/2023

Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.


Škola hrou (spolufinancováno EU) 2019-2021

V rámci tohoto projektu byla naše školka vybavena tablety, notebooky a spoustou didaktických pomůcek. Pedagogové se vzdělávali v oblasti ICT dovedností a v dovednostech podporujících předčtenářské, předmatematické a polytechnické vzdělávání dětí.


Zdravá školní jídelna


Obědy do škol (spolufinancováno EU) 2020, 2021, 2022, 2023

Stravování ve školách a školkách zdarma je určeno zákonným zástupcům dětí, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních. Zákonný zástupce podepíše na ÚP ČR Potvrzení o zapojení do Operačního programu potravinové a materiální pomoci.


Děti na startu (spolufinancováno EU)