Projekty, partneři a podporovatelé


DIGITALIZUJEME ŠKOLU, REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Byly pořízeny didaktické pomůcky pro rozvoj digitálních kompetencí dětí.


Nadace Terezy Maxové dětem

Za podpory Nadace Terezy Maxové pomáháme potřebným dětem v tíživé finanční situaci. www.terezamaxovadetem.czŠkola hrou II (spolufinancováno EU) 2021-2023

V rámci účasti v tomto projektu čerpá škola prostředky z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tyto finanční prostředky mateřská škola používá na zkvalitnění činnosti, zajištění školního asistenta a projektový den pro děti.


Mensa České republiky

informace zde


FK Baník Sokolov

Naše mateřská škola navázala spolupráci s FK Baník Sokolov. V rámci této spolupráce se pravidelně uskutečňují dopolední cvičení s trenéry FK Baník Sokolov v areálu školní zahrady a v tělocvičně. Děti jsou vedeny k pravidelnému aktivnímu pohybu a k rozvíjení pohybových dovedností, postřehu, vytrvalosti a obratnosti. V neposlední řadě se při těchto pohybových činnostech aktivně procvičují rozumové dovednosti a akomodace oka, což je součástí metody NTC Learning, kterou aplikujeme při vzdělávání dětí v naší mateřské škole.


Malá technická univerzita (spolufinancováno EU) 2022 (leden - únor)

Škola se zapojila do projektu Karlovarského kraje Malá technická univerzita, jejímž cílem je vzbudit v dětech zájem o techniku.

Realizace probíhá v rámci projektu Karlovarského kraje Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 (IKAP 2)

Se Sokolem do života (Česká obec sokolská)2021-2022

Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.


Škola hrou (spolufinancováno EU) 2019-2021

V rámci tohoto projektu byla naše školka vybavena tablety, notebooky a spoustou didaktických pomůcek. Pedagogové se vzdělávali v oblasti ICT dovedností a v dovednostech podporujících předčtenářské, předmatematické a polytechnické vzdělávání dětí.


Zdravá školní jídelna


Obědy do škol (spolufinancováno EU) 2020, 2021, 2022

Stravování ve školách a školkách zdarma je určeno zákonným zástupcům dětí, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních. Zákonný zástupce podepíše na ÚP ČR Potvrzení o zapojení do Operačního programu potravinové a materiální pomoci.


Děti na startu (spolufinancováno EU)