Projekty

Škola hrou II (spolufinancováno EU) 2021-2023

V rámci účasti v tomto projektu čerpá škola prostředky z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tyto finanční prostředky mateřská škola používá na zajištění školního asistenta a projektový den pro děti.


Malá technická univerzita (spolufinancováno EU) 2022

Škola se zapojila do projektu Karlovarského kraje Malá technická univerzita, jejímž cílem je vzbudit v dětech zájem o techniku.

Realizace probíhá v rámci projektu Karlovarského kraje Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 (IKAP 2)

Se Sokolem do života (Česká obec sokolská)2021-2022

Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.


Škola hrou (spolufinancováno EU) 2019-2021

V rámci tohoto projektu byla naše školka vybavena tablety, notebooky a spoustou didaktických pomůcek. Pedagogové se vzdělávali v oblasti ICT dovedností a v dovednostech podporujících předčtenářské, předmatematické a polytechnické vzdělávání dětí.


Zdravá školní jídelna


Obědy do škol (spolufinancováno EU) 2020, 2021, 2022

Stravování ve školách a školkách zdarma je určeno zákonným zástupcům dětí, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních. Zákonný zástupce podepíše na ÚP ČR Potvrzení o zapojení do Operačního programu potravinové a materiální pomoci.


Děti na startu (spolufinancováno EU)