Koronavirus

Informace o provozu školky od 26.4.2021

20.04.2021

Vážení zákonní zástupci a milé děti,

na základě mimořádného opatření MZDR je od pondělí 26.4.2021 umožněna přítomnost všech dětí v naší mateřské škole. Zároveň se ruší testování dětí na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

Těšíme se na Vás!Informace o otevření školky od 12. 4. 2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

od 12.4.2021 bude naše mateřská škola otevřena pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a také pro mladší děti zákonných zástupců vybraných profesí.

Přehled vybraných profesí:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115, odst. 1, a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 • Tuto skutečnost budou muset zákonní zástupci doložit potvrzením zaměstnavatele!


  Rozdělení dětí do tříd - provoz tříd od 6:00 do 16:30 hodin

  Děti jsou rozděleny do 3 tříd v maximální počtu do 15 ti. Rozdělení dětí naleznete vyvěšené na dveřích pavilonů. V provozu budou třídy: Berušky, Sluníčka a Žabky. Do třídy Žabek budou docházet všechny děti z 1. pavilonu.


  TESTOVÁNÍ

  Přítomnost dítěte v mateřské škole je podmíněna účastí na testování.

  V naší mateřské školce budou používány antigenní testy jsou LEPU RAPID.

  Video testování ve škole - LEPU testy

  Dítě mateřské školy nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.


  Jak bude testování probíhat:

  Testování bude probíhat tzv. samoodběrem s pomocí zákonného zástupce. U testování není nutná asistence zdravotnického personálu. Přítomen bude proškolený zaměstnanec mateřské školy.

  Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

  Testovat své děti bude zákonný zástupce (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

  Testování bude probíhat pravidelně dvakrát týdně - pondělí a čtvrtek a to hned po příchodu do mateřské školy - ve vestibulu 1. pavilonu mateřské školy. Zákonný zástupce provede za přítomnosti zaměstnance školy u svého dítěte test, test označí jménem dítěte a předá ho zaměstnanci mateřské školy. Poté vyčká před budovou na vyhodnocení testu.  Po obdržení informace o negativním výsledku testu,  může jít s dítětem do šatny a po převlečení dítě předá  učitelům do tříd Žabek, Berušek a Sluníček. Prosím nevstupujte do tříd. Při testování bude umožněna současná přítomnost pouze 4 osobám. Z toho důvodu je třeba si na příchod do mateřské školy udělat dostatek času.

  Pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti.

  Testování se neprovádí u osob, které:

  • doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19
  • absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
  • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

  TOTO POTVRZENÍ, CERTIFIKÁT ČI SMS POTVRZENÍ JE NUTNÉ PŘED VSTUPEM DO ŠKOLKY PŘEDLOŽIT, ODEVZDAT V MÍSTĚ TESTOVÁNÍ, KDE BUDE ZAEVIDOVÁNO.


  Děti nejsou povinny nosit v mateřské školce ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.


  Prohlédněte si prosím leták o testování pro rodiče a video o tom, jak by mělo probíhat testování ve školce.


  Vyhodnocení testu:

  • Pokud je výsledek negativní, testovací sada je vhozena do určeného odpadkového koše. Dítěti je umožněna účast na prezenční výuce.
  • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a odchází ze školy. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy a předměty (stoly, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.
  • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

  Postupy, v případech, kdy je test pozitivní.

  V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění školy na všechny děti, které byly s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů.

  Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce dítěte, zaměstnanec školy je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

  Dítě s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

  Dítěti, které bylo v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem, které má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.

  V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek  škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

  V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, které byly ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.


  Informace o uzavření školky od 1. 3. 2021


  • Uzavření mateřské školy je prodlouženo do 11.4.2021.

  • Uzavření mateřské školy je na základě usnesení vlády zatím prodlouženo do 28.3.2021.

  • Na základě usnesení Vlády ČR dochází od pondělí 1. března do 21. března 2021 do 23:59 hod k uzavření naší mateřské školy.

  Informace o ošetřovném (dostupné na stránkách MPSV k 27.2.2021)

  Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část (název a adresa školy pro vyplnění formuláře: Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650, ul.: Marie Majerové, č.p.: 1650, obec: Sokolov, PSČ: 356 01, IČO: 60611685)

  Mateřská škola žádné jiné formuláře pro OČR neposkytuje.


  Pro děti zákonných zástupců vybraných profesí je určena

  MATEŘSKÁ ŠKOLA SOKOLOV, Alšova 1746

  V mateřské škole budete potřebovat kopii evidenčního listu dítěte, kterou Vám vydá naše mateřská škola. Volejte 359 808 406, 725 729 566

  V příloze uvádíme přesný přehled vybraných profesí.


  Nové informace budeme pravidelně zveřejňovat. Sledujte, prosím, informace na tomto webu.


  Přejeme Vám i Vašim dětem hodně zdraví a těšíme se s nimi opět na shledání v mateřské škole.


  Upozorňujeme, že pro děti v posledním ročníku vzdělávání v mateřské škole (předškoláky) je vzdělávání mimo dobu prázdnin povinné. Předškoláci jsou tedy povinni se účastnit distanční výuky. Ta je přístupná v sekci Předškolák a její pravidla naleznete v sekci Dokumenty.  Aktuální informace o výskytu Covid-19 ve vztahu k MŠ

  Oznámení o karanténě

  Vážení zákonní zástupci dětí,

  dnes 26.2.2021 bylo Krajskou hygienickou stanicí vyhodnoceno, že dne 23.2.2021 došlo v mateřské škole v rizikovém kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

  Zákonní zástupci dětí, kterých se týká karanténa, budou individuálně kontaktováni pomocí Chytré karantény, případně mateřskou školou.

  Mohou ale již kontaktovat své dětské lékaře, kteří jim stejně jako hygiena mohou zajistit žádanku na testování.

  Možnost rezervace na testování lze z následujících odkazů

  https://www.rezervacekk.cz/, https://www.labweb.cz/book/covid-19/

  Odběry by měly být provedeny ideálně 5-7 a následně až do 10 dne od kontaktu s pozitivním.

  Po absolvování testu prosíme, abyste po dohodě s lékařem dodržovali karanténní opatření po jím určenou dobu i v případě bezpříznakového průběhu.

  Těch, kteří prodělali nemoc v posledních 90 dnech se většinou po dohodě s ošetřujícím lékařem karanténa netýká.

  26.2.2021

  Jana Vozková, ředitelka MŠ


  Jak se ve školce chráníme před onemocněním covid-19

  (snažíme se, aby nikdo v mateřské škole nebyl v kontaktu s osobou s příznaky nemoci)

  · MATEŘSKÁ ŠKOLA NEPŘIJÍMÁ DĚTI S PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ!

  · PŘI PODEZŘENÍ VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ V RODINĚ NENÍ VHODNÉ VODIT VAŠE DÍTĚ DO ŠKOLKY.

  · VSTUPUJTE DO MŠ POUZE BEZ PŘÍZNAKŮ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 A SE ZAKRYTÝMI ÚSTY A NOSEM.

  · DODRŽUJTE PROSÍM ZÁSADU 1 DÍTĚ - 1 DOPROVOD.

  · DEJTE DÍTĚTI DO SKŘÍŇKY ROUŠKU.

  · PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ:

  • O výskytu onemocnění v rodině je potřeba informovat mateřskou školu emailem nebo telefonicky.
  • Při každém známém výskytu onemocnění Covid-19 týkající se MŠ neprodleně kontaktujeme příslušnou KHS (Krajská hygienická stanice), ta situaci vyhodnocuje a mateřská škola následně postupuje podle jejích pokynů.
  • O vyhlášení karantény rozhoduje KHS. Každý, koho se případná karanténa týká, je v co nejkratším možném čase individuálně telefonicky kontaktován KHS.

  Děkujeme za přečtení.  Soubor hygienických pravidel pro zákonné zástupce ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19


  Podporujeme aplikaci eRouška